Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Onder “Verkoper” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan GlasGuru.nl

1.2 Onder “Koper” wordt in deze algemene voorwaarden de rechtspersoon (of de rechtspersonen) verstaan die offertes, aanbiedingen, overeenkomsten (inclusief maar
niet beperkt tot koopovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht) opvragen, krijgen of aangaan met Verkoper.

1.3 De termen “EXW” en “DAP” worden geïnterpreteerd volgens de Incoterms ®2010 gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. Alle andere termen
worden geïnterpreteerd overeenkomstig het toepasselijk recht zoals bepaald in artikel 13 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten (inclusief maar niet
beperkt tot koopovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht) en op de levering van producten en diensten door Verkoper (hierna samen de “Levering”). De
toepasselijkheid van aanvullende of afwijkende (algemene) voorwaarden of andere bedingen waar de Koper in zijn correspondentie, order of anderszins naar verwijst
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen behoudens voor zover deze door de Verkoper schriftelijk en uitdrukkelijk worden aanvaard. Zulke uitdrukkelijk en schriftelijk
aanvaarde algemene voorwaarden gelden slechts voor de specifieke offerte of overeenkomst waarop de aanvaarding betrekking heeft.

2.2 De Verkoper heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Verkoper zal de gewijzigde algemene voorwaarden op haar
website publiceren en Koper hiervan schriftelijk (per email, post of fax) in kennis stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden als geaccepteerd door de Koper
zodra deze een nieuw order plaatst bij Verkoper. Indien de Koper de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert, kan de Koper binnen 30 dagen na kennis te
hebben genomen van de gewijzigde algemene voorwaarden, de contractuele relatie tussen partijen schriftelijk beëindigen.

3. SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt pas tot stand op het moment dat Verkoper een order van Koper aanvaardt door het toesturen van een
orderbevestiging of wanneer Verkoper feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst door de levering van producten en/of diensten. Door de Verkoper toegestuurde
catalogi en/of prijslijsten dienen uitsluitend als informatie en gelden niet als aanbod, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een bestelling kan slechts worden gewijzigd of geannuleerd indien de bestelling nog niet door de Verkoper is verwerkt.

4. LEVERING EN VERVOER

4.1 Vermelde leveringstermijnen gelden als indicatie en niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een overeengekomen fatale termijn laat
onverlet dat Verkoper in geval van uitzonderlijke omstandigheden en/of overmacht (inclusief maar niet beperkt tot stakingen, verkeersstremmingen en gedragingen van
onderaannemers en toeleveranciers) gerechtigd is de leveringen uit te stellen of de verkoop, zonder aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, te ontbinden.

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de producten geleverd “Geleverd ter bestemming” (“ Delivered at place”) (Incoterms ®2010 “ DAP ”). De levering
vindt plaats op de door de Koper aangeduide plaats van bestemming op voorwaarde dat deze bestemming door Verkoper bereikt kan worden en Koper alle benodigde
invoervergunningen en/of ontheffingen tijdig heeft geregeld.

4.3 Bij aankomst van de producten op de plaats van bestemming, zal de Koper de nodige uitlaadfaciliteiten verstrekken en de producten terstond uitladen. Iedere bijstand
die door de Verkoper of diens onderaannemer wordt verleend bij het uitladen is geheel op risico van de koper.

5. GESCHIKTHEID VAN GELEVERDE PRODUCTEN

5.1 De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan de Verkoper verstrekte gegevens inclusief maar niet beperkt tot de juistheid van gebruikte NEN of
andere normen, informatie opgenomen in een bestek, afmetingen, hoeveelheden, methoden van plaatsing, beoogd gebruik van de producten, etc. Indien blijkt dat de
verstrekte informatie onjuist of onvolledig is komt dit volledig voor rekening en risico van de Koper.

5.2 Indien Verkoper de Koper voorafgaand, tijdens, of na de totstandkoming van een overeenkomst adviseert of op enige wijze informatie verschaft met betrekking tot de
geschiktheid (al dan niet via NEN-normering) of het gebruik van verf, verfgerelateerde producten of glas, of met betrekking tot de installatie van glas, spant de Verkoper
zich in dit naar beste vermogen te doen. De Verkoper geeft echter geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van dit advies. Tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen, komt de opvolging van het advies door Koper volledig voor diens eigen rekening en risico. De Verkoper adviseert Koper uitdrukkelijk
elk door Verkoper afgegeven advies te (doen) verifiëren.

5.3 De Levering door Verkoper bevat slechts die eigenschappen en voldoet slechts aan die normen en specificaties die vermeld zijn op de orderbevestiging van Verkoper
of die door Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Verkoper staat niet in voor en sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van enige eigenschap van de Levering
(waaronder begrepen de geschiktheid van de Levering voor enig algemeen of specifiek doel) die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn vermeld door Verkoper zoals omschreven
in de eerste zin van dit artikel 5.3.

6. ACCEPTATIE EN GARANTIES

6.1 De Koper is verplicht om bestelde producten af te nemen en bestelde diensten te accepteren. De door Verkoper te leveren producten kunnen in geringe mate in kleur
en/of dessin afwijken van het model, monster of voorbeeld. Stalen van producten dienen enkel ter indicatie, met name de kleur van gekochte producten kan per

productierun redelijkerwijs variëren. Ten aanzien van maten en gewichten van alle producten behoudt de Verkoper zich de toleranties voor conform de toepasselijke NEN-
normen.

6.2 Indien Koper verzuimt de bestelling af te nemen is de Verkoper, onder voorbehoud van al haar andere rechten, gerechtigd de verkoop geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of de Koper met alle middelen rechtens te dwingen de Levering aan te nemen, met name door de producten te laten verwijderen en onder te brengen bij een
derde partij op kosten van de Koper.

6.3 De Koper is verplicht om terstond na aflevering van de producten te onderzoeken of de Levering aan de overeengekomen eigenschappen / vereisten voldoet. Omdat
de gebruiksduur van glas en verf in grote mate afhangt van de gebruiksomstandigheden en van het onderhoud van de drager of dragers waarop het product is
aangebracht, garandeert de Verkoper de gebruiksduur niet die vermeld kan zijn in de technische informatie of documentatie behalve indien schriftelijk anders
overeengekomen.

6.4 Klachten inhoudende dat de Levering niet beantwoordt aan de overeengekomen kwaliteit (zichtbare gebreken) moeten binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter
kennis van de Verkoper worden gebracht. Verborgen gebreken dient de Koper terstond op het moment van ontdekking schriftelijk te melden bij de Verkoper. De Verkoper
accepteert geen enkele klacht na de installatie (inclusief maar niet beperkt tot gebruik, verbruik, manipulatie, snijden of aanpassing door de Koper of een derde partij) van
de geleverde producten, behalve voor verborgen gebreken die niet konden worden ontdekt vóór installatie.

6.5 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten op elk moment te wijzigen en/of producten niet langer te produceren.

7. GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN

7.1 De Koper dient de meegeleverde schriftelijke handleidingen, en eventuele instructies op de producten of de verpakking van de producten, met betrekking
tot de installatie, gebruik, opslag, transport en behandeling van de producten in acht te nemen.

7.2 De Koper is verantwoordelijk om de juistheid en geldigheid van (product)documentatie die in zijn bezit is vóór het sluiten van de overeenkomst bij Verkoper te verifiëren. Het is aan de koper om de meest recente uitgave van de productdocumentatie te vragen. De Koper dient zijn dealers/wederverkopers of andere derde partijen die de producten afnemen te informeren over de gebruiksvoorwaarden en installatie van de producten en hun alle handleidingen en andere noodzakelijke informatie ter beschikking te stellen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte- en gevolgschade, op welke grondslag dan ook gevorderd, is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt
in ieder geval verstaan: schade geleden door derden, inkomensschade, reputatieschade, gederfde winst, en gemiste kansen. Verkopers aansprakelijkheid voor alle overige schade, op welke grondslag dan ook, is beperkt tot het totaal door Koper betaalde bedrag voor de Levering welke direct verband houdt met de gevorderde schade.

8.2 De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen zolang de afwijkingen binnen de hiervoor relevante Europese normen (gepubliceerd door CEN) blijven of voor schade door abnormaal gebruik, installatie, transformatie of behandeling van de producten of wegens een behandeling niet in lijn met de professionele industriële standaarden en/ of, indien van toepassing, de instructies van de Verkoper.

8.3 Indien door de fabrikant van door de Verkoper geleverd glas garantie wordt verleend, gelden met betrekking tot de kwaliteit van de Levering uitsluitend de
van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen. Indien geen garantie wordt verleend door de fabrikant, dan wordt door de Verkoper ook geen garantie verstrekt.

8.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel gelden ook in het geval van niet-nakoming van een afgegeven garantie. Niets in deze algemene voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van partijen voor dood of lichamelijk letsel voortvloeiend uit opzet of grove schuld of aansprakelijkheid voor schade zover deze niet wettelijk kan worden uitgesloten.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde producten, zolang de Koper niet volledig voldaan heeft aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien de Koper in verzuim is ten aanzien van enige verplichting jegens de Verkoper, is de Verkoper gerechtigd om de geleverde producten op kosten van de Koper terug te halen.

9.2 In geval van een (dreigend) beslag van door Verkoper geleverde producten, of (voorlopige) surcéance van betaling of faillissement aan de zijde van Koper, zal de Koper de beslag leggende partij, de bewindvoerder of de curator terstond op de hoogte brengen van het eigendomsvoorbehoud van Verkoper.

10. PRIJS EN BETALINGSTERMIJNEN

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief belastingen, toeslagen en/of accijnzen. Alle belastingen, accijnzen en bank- of wisselkosten zijn voor rekening van de Koper. In geval van Intracommunautaire leveringen “af fabriek” (“ex-works”) (Incoterms ®2010 “EXW”) (of door de koper georganiseerde transporten) waarop geen lokale BTW werd aangerekend op vraag van de Koper, zal de Koper de Verkoper, op eerste verzoek, alle bewijzen leveren dat de producten werden geleverd buiten de Lidstaten waar de producten werden geladen (of buiten de Europese Unie). Als de Koper er niet in slaagt om dergelijk bewijs te leveren, zullen alle BTW boetes (inclusief maar niet beperkt tot de te betalen locale BTW, boetes, interest voor laattijdige betaling) opgelegd door elke belastingsadministratie terug worden doorgerekend aan de Koper.

10.2 In geval van niet- of onvolledige betaling, is de Koper verplicht om op eerste verzoek van Verkoper zekerheid te stellen ten behoeve van de Verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren van de Koper als deze zich in een zwakke financiële positie bevindt, ingevolge de classificatie door de kredietverzekeringsmaatschappij van de verkoper of indien de Koper eerder verschuldigde bedragen met vertraging heeft betaald of indien er nog bedragen verschuldigd zijn. Tevens is Verkoper gerechtigd haar kredietverzekeringsmaatschappij in te lichten over de niet- of onvolledige betaling.

11. BEËINDIGING OF OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

11.1 Onder voorbehoud van al haar andere rechten, is Verkoper gerechtigd om de overeenkomst, zonder voorafgaande formele kennisgeving, onmiddellijk te ontbinden of op te schorten indien het nog door Koper te betalen bedrag (laattijdig of niet) de kredietlimiet van de Koper te boven gaat, de Verkoper gegronde redenen heeft dat de Koper niet aan haar betalingsverplichtingen zal voldoen (bijvoorbeeld in geval er geleverde producten beslagen worden), of in geval de Koper in surseance van betaling of faillissement verkeert. De ontbindingsrechten in dit artikel gelden naast de ontbindingsregeling van het Burgerlijk Wetboek.

12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op de relatie tussen Verkoper en Koper en op alle tussen hen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting
van de regels van internationaal privaatrecht. Het Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (1980) (Weens
Koopverdrag) is niet van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen Verkoper en Koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter van de plaats waar de Verkoper zijn statutaire vestigingsplaats heeft.

13. HERROEPINGSRECHT

13.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via webshop@glasguru.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

13.2 Uitzondering maatwerk: Op producten die u via deze webwinkel koopt die volgens de door u ingevoerde specificatie worden gemaakt is het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is na succesvolle betaling definitief.